Dla środowiska, pracowników i przyszłych pokoleń

Zrównoważony rozwój to dla naszej firmy ważny cel. Dowiedz się, jakie działania podejmujemy w kierunku ochrony środowiska i poprawy warunków pracy. Zrównoważony rozwój – nasza pasja, nasza misja, nasza przyszłość.

Wpływ na środowisko


 

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z fundamentów działalności wszystkich przedsiębiorstw z Grupy VINCI.

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z fundamentów działalności wszystkich przedsiębiorstw z Grupy VINCI, w tym Actemium, które świadczy usługi w dziedzinie instalacji zasilających, automatyki, sterowania i robotyki, relokacji i uruchamiania linii produkcyjnych oraz w obszarze outsourcingu usług utrzymania ruchu produkcyjnego i okołoprodukcyjnego.
Grupa VINCI jest jedną z tysiąca firm, które dołączyły do powstałej w 2015 roku inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Inicjatywa opracowała i wprowadziła na rynek pierwszy na świecie standard zerowej wartości netto, zapewniający ramy i narzędzia dla firm do ograniczania globalnego wzrostu temperatury powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej do 1,5 ° C.
Praktyką zalecaną przez SBTi jest przyjęcie przez spółki planów przejściowych obejmujących emisje z zakresu 1, 2 i 3, określenie krótkoterminowych kamieni milowych, zapewnienie skutecznego zarządzania na poziomie zarządu oraz powiązanie wynagrodzenia kadry kierowniczej z przyjętymi kamieniami milowymi spółki.

ZRÓWNOWAŻONY WZROST, CZYSTA ENERGIA

RAZEM DLA LEPSZEJ JUTRZEJSZEJ ZIEMI

Zobowiązania Grupy VINCI w zakresie Ochrony Środowiska

Grupa VINCI podjęła zobowiązanie do utrzymania się na ścieżce wzrostu temperatury „znacznie poniżej 2°C” zgodnie z celami paryskiego porozumienia klimatycznego. Aby to osiągnąć, Grupa postanowiła ograniczyć emisje bezpośrednie i pośrednie oraz zastosować podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym.

W zakresie emisji bezpośrednich, Grupa VINCI planuje ograniczyć je o 40% do 2030 roku w porównaniu do roku 2018, a w przypadku koncesji celem jest 50% redukcja w tym samym okresie. Aby to osiągnąć, firma planuje m.in. używanie energooszczędnych maszyn i samochodów oraz zachęcanie pracowników do ograniczenia konsumpcji własnej i promowanie carsharingu.

W zakresie emisji pośrednich, Grupa VINCI planuje ograniczyć je o 20% do 2030 roku poprzez promowanie technologii niskoemisyjnych wśród dostawców i podwykonawców, oferowanie Klientom rozwiązań niskowęglowych oraz wdrażanie elektromobilności i systemów biopaliwowych i wodorowych, a także opracowanie narzędzi do kontroli emisyjności na poziomie projektu.
Grupa VINCI dąży również do stosowania podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym, co oznacza wdrażanie planów zagospodarowania odpadów na stanowiskach pracy, wycofywanie produktów jednorazowego użytku, systematyczny odzysk odpadów poprzez eko-projektowanie oraz stosowanie materiałów produkowanych z surowców pochodzących z recyklingu.

W obszarze ochrony zasobów wodnych i bioróżnorodności, Grupa VINCI zamierza do 2030 roku osiągnąć zerowe zajęcie gruntów netto, wykorzystując we wszystkich działaniach developerskich grunty już zajęte, koncentrując się na operacjach recyklingu miejskiego. Firma prowadzić też będzie działania pogłębiające wiedzę i praktyki w zakresie ochrony bioróżnorodności.

W każdej jednostce Grupy VINCI wdrażany jest plan zarządzania środowiskowego mający na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i incydentom, a przyjęta w Grupie VINCI wewnętrzna strategia uwzględniająca różnorodność biologiczną jest realizowana w miejscach pracy oraz w całej infrastrukturze.

Stosowanie zasad ochrony środowiska w Grupie VINCI

W Grupie VINCI wdrażanie zasad ochrony środowiska jest dostosowane do specyfiki każdego sektora, zgodnie z zdecentralizowanym modelem organizacyjnym. Ma to na celu zapewnienie jak najlepszego dostosowania działań do lokalnych uwarunkowań i promowanie właściwego stosowania oraz ciągłego doskonalenia działań.

Wszystkie przedsiębiorstwa należące do Grupy są zobowiązane do stosowania wytycznych w zakresie ochrony środowiska, a także do zapewnienia, że podwykonawcy i współwykonawcy wdrażają odpowiednie działania zgodnie z tymi wytycznymi podczas realizacji projektów. Efekty podejmowanych działań są mierzone za pomocą właściwych wskaźników.
Wyniki monitoringu i postępów w ochronie środowiska są publikowane w rocznym sprawozdaniu Grupy VINCI, co umożliwia wymianę poglądów na temat sposobów ich polepszenia. W ten sposób Grupa VINCI dąży do ciągłego udoskonalania swoich działań i poprawy jakości środowiska naturalnego, co jest zgodne z jej zobowiązaniami i wartościami.

OGRANICZAMY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

INNOWACJE NA RZECZ ZIEMI

Zrównoważony rozwój


 

Nasza odpowiedzialność wobec środowiska i ludzi.

Działajmy razem dla zrównoważonej przyszłości.

W Actemium zdajemy sobie sprawę z naszej roli w kształtowaniu przyszłości dla środowiska naturalnego i dla naszych pracowników. Jesteśmy zobowiązani do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, które obejmują ochronę środowiska, zmniejszenie naszego wpływu na klimat, ochronę zasobów wodnych oraz poprawę warunków pracy naszych pracowników.

Podejmujemy różne inicjatywy, takie jak zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w naszych procesach produkcyjnych, stosowanie ekologicznych technologii i praktyk, promowanie recyklingu i ograniczanie zużycia surowców oraz poprawa efektywności energetycznej.

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie naszych działań i procesów, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko, jednocześnie oferując naszym Klientom usługi najwyższej jakości.