Dla naszych pracowników i interesariuszy

Nasze społeczne zaangażowanie to nasza siła – poznaj nasze projekty CSR i dołącz do naszej misji. Zrównoważony rozwój to nasza priorytetowa wartość – przekonaj się, jak pomagamy zmieniać środowisko lokalne!

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Grupie VINCI


 

W Actemium wiemy, że ludzie to nasze największe bogactwo – zobacz, jak dbamy o naszych pracowników i lokalne społeczności.

Firmy Grupy VINCI działają w dynamicznie zmieniającym się świecie. Aby działać skutecznie i zrównoważenie, muszą przestrzegać praw, zasad, standardów i wartości, które stanowią fundamenty dobrego ładu korporacyjnego. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój są ze sobą ściśle powiązane, a ambitny program CSR stanowi kluczowy czynnik wpływający na sukces finansowy, kształtowanie wizerunku organizacji i spełnianie oczekiwań klientów i pracowników.

Grupa VINCI jest sygnatariuszem Porozumienia Globalnego ONZ. W ramach tego porozumienia, firmy Grupy przyjmują na siebie odpowiedzialność za promowanie zrównoważonego rozwoju planety, społeczeństwa i firm poprzez inspirowanie, dawanie dobrych przykładów oraz wspieranie innych organizacji w tym zakresie. Firmy formułują szereg wytycznych i celów, które dotyczą nie tylko kwestii środowiskowych i energetycznych, ale także zarządzania ryzykiem, polityki społecznej, finansowej, łańcucha dostaw oraz dobrego zarządzania.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Działania Grupy VINCI w zakresie CSR zostały nagrodzone platynowym certyfikatem przez firmę badawczą EcoVadis, która prowadzi przeglądy w zakresie CSR dla klientów i instytucji zamawiających. Certyfikat ten potwierdza, że VINCI w sposób bardziej niż zadowalający spełnia kluczowe wskaźniki efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu stosowane przez międzynarodową społeczność biznesową. Wskaźniki efektywności dotyczą m.in. dobrych praktyk zatrudnienia, zdrowia i bezpieczeństwa oraz uczciwych zachowań biznesowych.

Manifest CSR Grupy VINCI składa się z ośmiu zobowiązań, które określają drogę Grupy do społecznej odpowiedzialności biznesu. Manifest ten stanowi punkt odniesienia, który określa rolę i sposób funkcjonowania Grupy w społeczeństwie oraz wpływa na relacje z partnerami prywatnymi i publicznymi, modelując społeczne i środowiskowe skutki działań Grupy. Zobowiązania Grupy w zakresie CSR wywodzą się z celów Porozumienia Globalnego ONZ, którego VINCI jest sygnatariuszem.

Zasady CSR Grupy VINCI


 

Współpracujemy aktywnie z lokalnymi społecznościami, angażując nasze zasoby i know-how w działania na rzecz wspólnego dobra.

Zasada 1: Projektuj i buduj relacje


Wszyscy pracownicy Grupy VINCI ponoszą kluczową rolę w tworzeniu i pielęgnowaniu trwałych relacji z interesariuszami. Projekty realizowane przez Grupę są precyzyjnie dopasowane do potrzeb interesariuszy, co umożliwia owocną współpracę zarówno w ich najbliższym otoczeniu, jak i na skalę globalną. Nasza praca opiera się na otwartym dialogu ze społecznościami.

Zasada 2: Przestrzegaj zasad etycznych


Aktywnie promujemy kształtowanie etycznych postaw wśród swoich pracowników oraz współpracujemy z dostawcami i podwykonawcami, aby w pełni integrować te wartości. Nasza firma zobowiązuje się do wdrażania wytycznych etycznych w każdym obszarze działalności, dążąc do tworzenia rzetelnych i godnych zaufania relacji z naszymi partnerami i społecznościami, w których działamy.

Zasada 3: Promuj zielony wzrost


Jednym z kluczowych priorytetów Grupy VINCI jest aktywne wspieranie zrównoważonego i zielonego wzrostu gospodarczego. Poprzez innowacyjne rozwiązania oraz partnerską współpracę, dążymy do ograniczenia naszego śladu węglowego, ochrony zasobów naturalnych i propagowania praktyk sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności i bogactwa życia na Ziemi.

Zasada 4: Angażuj się w projekty


Wspieramy cele społeczne i publiczne poprzez zaangażowanie swoich pracowników w realizację projektów obywatelskich, które przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Współpracujemy aktywnie z lokalnymi społecznościami, angażując nasze zasoby i wiedzę w działania na rzecz wspólnego dobra oraz wspólnej przyszłości.

Zasada 5: Dbaj o zero wypadków


Najwyższym priorytetem Grupy VINCI jest zapewnienie bezpiecznej i zdrowej pracy dla naszych pracowników. Zasady zrównoważonego środowiska pracy nie tylko są promowane wśród naszego zespołu, ale również aktywnie wdrażane wśród naszych podwykonawców i dostawców. Dążymy do osiągnięcia celu „zero wypadków”, angażując wszystkich w dbałość o bezpieczeństwo.

Zasada 6: Równość i różnorodność


Konsekwentnie promujemy wartość równości i różnorodności, dążąc do stworzenia otwartej i przyjaznej kultury organizacyjnej, w której wszyscy pracownicy są szanowani i traktowani z godnością. Dążymy do pełnej dywersyfikacji naszych zespołów, doceniając różnorodność doświadczeń, perspektyw i talentów, które przyczyniają się do naszej innowacyjności i globalnego sukcesu.

Zasada 7: Zrównoważone kariery


Koncentrujemy swoje wysiłki na promowaniu zrównoważonych karier i rozwijaniu potencjału osobistego wśród pracowników. Poprzez różnorodne programy szkoleniowe, mentorstwo oraz wsparcie w rozwoju umiejętności, dążymy do umożliwienia naszym pracownikom ciągłego rozwoju zawodowego. Dbamy o stworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska pracy.

Zasada 8: Podziel się korzyściami

 
Jako akcjonariusze Grupy VINCI, nasi pracownicy stanowią największą siłę napędową naszego rozwoju. Dążymy do stworzenia korzystnego i sprawiedliwego systemu, który umożliwi naszym pracownikom uczestniczenie w efektach pozytywnego rozwoju naszej firmy. Doceniamy ich ciężką pracę i zaangażowanie, które mają istotny wpływ na nasz globalny sukces.
Nasza wspólna misja to budowanie trwałej wartości i zrównoważonego wzrostu, dzieląc się korzyściami zarówno z pracownikami, jak i z całym społeczno-gospodarczym ekosystemem, w którym działamy.

Jesteśmy przekonani, że wzajemne zaufanie i uczestnictwo w sukcesie Grupy VINCI stanowią fundament naszego długofalowego rozwoju jako solidarnej i odpowiedzialnej organizacji.