Polityka prywatności Cegelec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności Cegelec Sp. z o. o. („Polityka”). W niniejszym dokumencie przedstawiamy istotne informacje dotyczące celów i sposobów przetwarzania danych osobowych w odpowiedzi na Państwa zapytania. Ponadto informujemy o procedurach przekazywania Państwu ofert oraz dokumentów związanych z umowami, a także o prawach, jakie przysługują Państwu w związku z tym procesem.

Polityka ta opisuje również zasady korzystania ze stron internetowych dostępnych pod adresem https://www.actemium.pl  („Serwis”). Dlatego prosimy o jej dokładne przeczytanie przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z treścią Polityki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu.

Informacje ogólne

W związku z wypełnianiem naszych obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679, chcielibyśmy Państwa poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Cegelec Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice. Spółka ta jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000111348. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) to 526-26-16-667, kapitał zakładowy wynosi 8.650.000,00 złotych. W dalszej części dokumentu będziemy używać terminów takich jak „Actemium”, „my”, „nas” lub „nami”, które odnoszą się do naszej spółki.

Podawanie przez Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu lub korespondencją z nami, na przykład w celu uzyskania ofert lub zawarcia umów z Actemium, jest dobrowolne. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach może być konieczne podanie określonych danych osobowych, abyśmy mogli przeprowadzić analizę, przygotować ofertę, zawrzeć i zrealizować umowę z Actemium, udzielić odpowiedzi na Państwa zapytania, wypełnić nasze obowiązki prawne oraz spełnić inne cele opisane w dalszych częściach niniejszej Polityki.

Zasady korzystania z Serwisu

Wszystkie treści zamieszczone na stronach internetowych Serwisu, włączając w to znaki towarowe, zdjęcia, opisy produktów oraz inne materiały, są prawnie chronione, a ich wykorzystanie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Actemium lub innych odpowiednich podmiotów, zwłaszcza z Grupy VINCI.

Korzystanie z Serwisu oraz jego funkcji, w tym formularza kontaktowego, wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail (poczty elektronicznej). Ponadto, konieczne jest korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej, takiej jak Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera lub Safari.

Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób, który zakłócałby korzystanie z niego przez Actemium lub jego użytkowników. Ponadto niedozwolone jest dostarczanie przez Serwis treści o charakterze nielegalnym, włączając w to naruszanie dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich, działanie w sposób sprzeczny z prawem lub próba obejścia prawa, a także działania niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Actemium może umożliwiać zamawianie bezpłatnych informacji techniczno-branżowych oraz aktualnych ofert Actemium lub Grupy VINCI za pośrednictwem Serwisu w formie newslettera. Wysyłka newslettera odbywa się wyłącznie na Państwa żądanie, a w każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na jego otrzymywanie lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych.

Actemium stosuje środki techniczne w Serwisie, które mają na celu ochronę przekazu elektronicznego. Niemniej jednak korzystanie z Internetu i usług elektronicznych zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do przesyłanych danych. Dlatego zalecamy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń na Państwa urządzeniach dostępowych do sieci Internet.

Cookies

Actemium może korzystać z plików cookies (małe pliki tekstowe pobierane na komputer użytkownika, które mogą być używane do przechowywania informacji o użytkowniku i jego preferencjach) oraz innych podobnych technologii, w celu pełnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu oraz do wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz do monitoringu ruchu na Stronie i statystyk odwiedzin. W Serwisie mogą się także znajdować tzw. wtyczki społecznościowe, oraz marketingowe, które również mogą wykorzystywać pliki cookies.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, określając warunki przechowywania cookies, przez samodzielną zmianę ustawień przeglądarki internetowej, a także samodzielnie je usunąć, przy czym może to wpłynąć na dostępność funkcji Serwisu.

Cel przetwarzania danych osobowych przez Actemium oraz podstawa prawna przetwarzania

W zależności od konkretnej sytuacji, Actemium przetwarza dane osobowe w celach niezbędnych do nawiązania kontaktu, zawarcia umowy i współpracy z Actemium. Szczególnie dotyczy to następujących okoliczności:
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Actemium w kontekście przedstawienia oferty, zawarcia lub wykonania umowy z naszymi Partnerami, Klientami, Kontrahentami, Podwykonawcami, Dostawcami, Usługodawcami oraz osobami przez Państwa wskazanymi (w tym Państwa pracownikami i współpracownikami), a także osobami zainteresowanymi ofertą Actemium, odbywa się w celu przedstawienia oferty lub zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną tego przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Actemium, którym jest marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, umożliwienie komunikacji z Państwem oraz przygotowanie do zawarcia i realizacji umowy. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, takich jak wystawienie faktury lub zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie realizacji umowy. Udostępnienie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. W opisanych sytuacjach Actemium przetwarza dane osobowe maksymalnie przez okres prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie krócej niż okres obowiązywania umowy zawartej z Państwem oraz okres trwania postępowań. Dane będą przechowywane do końca roku, w którym przedawnią się związane z realizacją umowy roszczenia, które wymagają przetwarzania danych osobowych przez Actemium, lub tak długo, jak jest to niezbędne dla osiągnięcia uzasadnionego prawnie interesu Actemium lub innej osoby trzeciej.
 • Osoby kontaktujące się z Actemium – celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie komunikacji z osobami kontaktującymi się z Actemium. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Actemium, który polega na umożliwieniu komunikacji, nawiązaniu ewentualnej relacji z osobą kontaktującą się oraz udzieleniu niezbędnych informacji. Treść korespondencji może zawierać w szczególności dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z Actemium. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nieudostępnienia proces komunikacyjny może być utrudniony lub niemożliwy do zrealizowania. Jeśli chodzi o zapytania ofertowe, produktowe, informacyjne oraz dotyczące warunków współpracy, Państwa dane mogą być przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Actemium lub do momentu otrzymania prośby o usunięcie danych i treści zapytań z bazy danych. Dane będą również przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji uzasadnionego prawnie interesu Actemium lub osoby trzeciej.
 • Inne prawnie uzasadnione cele Actemium. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Actemium może wykorzystywać w Serwisie różnorodne funkcjonalności w celu:
  • Prowadzenia badań i analiz aktywności Państwa oraz innych użytkowników Serwisu w celu poprawy jego wydajności, oceny oczekiwań i potrzeb użytkowników oraz doskonalenia Serwisu.
  • Wprowadzania nowych produktów i usług oraz prowadzenia działań statystycznych.
  • Przekazywania Państwu informacji handlowych, treści marketingowych oraz informacji technicznych związanych z produktami lub usługami oferowanymi przez nas lub naszych partnerów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym za Państwa zgodą, za pomocą różnych dostępnych środków komunikacji.
  • Organizowania lub współorganizowania akcji promocyjnych dla użytkowników Serwisu.
  • Komunikowania się z Państwem w innych celach niż te bezpośrednio związane z możliwością zawarcia i realizacji umowy.
  • Zapewniania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz utrzymania jego poprawności i ciągłości działania, włączając w to tworzenie kopii zapasowych.
  • Ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń Actemium oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym tworzenia rejestrów i ewidencji zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz archiwizowania tych danych.
Jeśli w którymkolwiek przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych będzie zgoda lub nasze prawnie uzasadnione interesy, będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres prowadzenia naszej działalności gospodarczej lub trwania konkretnej akcji, aż do momentu wycofania zgody lub pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu, który jest uzasadniony szczególną sytuacją.

W ramach przetwarzania danych w celach opisanych powyżej, Actemium nie dokonuje profilowania Państwa na podstawie dostępnych danych osobowych. Oznacza to, że Actemium nie stosuje systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji wobec Państwa.

Actemium stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych, dostosowaną do rodzaju zagrożeń oraz kategorii Państwa danych objętych ochroną. W szczególności, firma zapewnia techniczne i organizacyjne zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie dostępu osobom nieuprawnionym do danych, zapobieganie ich kradzieży lub nieuprawnionemu dostępowi oraz zabezpieczenie przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odbiorcy danych

W zasadzie dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Actemium mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy firmy, a także osoby odpowiedzialne za obsługę Serwisu, którym nadane zostały stosowne pełnomocnictwa. Dostęp do tych danych może być udzielany w uzasadnionym zakresie także podmiotom współpracującym z nami (lub z nami i Państwem) podczas realizacji konkretnych projektów.

Dane osobowe przekazywane przez Państwa mogą być udostępniane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza organom wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane przez Actemium podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie firmy, takim jak przewoźnicy, operatorzy pocztowi, osoby odpowiedzialne za obsługę i utrzymanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, doradcy, banki i firmy obsługujące płatności, a także biura rachunkowe świadczące usługi księgowe dla Actemium. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Actemium i tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dodatkowo, informujemy, że Actemium nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to konieczne w kontekście realizacji umowy, o czym Actemium uprzednio poinformuje Państwa. Jeżeli przekazanie danych do państwa trzeciego okaże się konieczne lub uzasadnione, będzie ono dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), osobom, których dane dotyczą, przysługują różne prawa wynikające z przetwarzania ich danych osobowych, w tym:
 • Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku zauważenia nieprawidłowości lub braków w danych.
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. “prawo do bycia zapominanym”), o ile dane te nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane, lub gdy wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, cofnęli Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie, nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy Państwo zauważą nieprawidłowości w danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, aby dane zostały usunięte, dane nie są już potrzebne nam, ale są Państwa potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń lub w przypadku zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy nasza prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania danych jest nadrzędna wobec podstawy Państwa sprzeciwu.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się automatycznie na podstawie umowy zawartej z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
Przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a Państwa sprzeciw jest uzasadniony przez Państwa szczególną sytuację. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie wnioski dotyczące realizacji wyżej wymienionych praw mogą Państwo składać pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adresy Actemium podane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa wnioski niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od ich otrzymania, chyba że wnioski te okażą się szczególnie liczne lub skomplikowane. Wszystkie wnioski są wolne od opłat, jednakże w przypadku oczywistej nieuzasadnioności lub nadmiernej liczby wniosków zastrzegamy sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty, uwzględniając koszty komunikacji lub podjętych działań, lub odmowy podjęcia działań w związku z wnioskiem.

Jeśli uważają Państwo, że Actemium naruszyło przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w trakcie przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt z nami zgodnie z danymi podanymi powyżej. Ponadto, zachowują Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje żadnych informacji dotyczących usług lub towarów oferowanych przez podmioty inne niż Actemium, w tym także podmioty z Grupy VINCI, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nie mają na celu bezpośredniego lub pośredniego osiągnięcia efektu handlowego.

Actemium nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania użytkowników, które skutkują przetwarzaniem przez Actemium podanych przez nich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Actemium zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofywania lub modyfikowania funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także do zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich działań prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie działania podejmowane przez Actemium nie mogą naruszać praw użytkowników.

Actemium zastrzega sobie także prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie.